تبلیغات
کچل کردن - داستان ارسالی کاربر سایت امیر حسین
نوشته شده توسط : رویا بلوری
پنج شنبه بود مدرسه سر صف زنگ آخر گفت كه شنبه موها و ناخنها بازديد ميشه و موهاتون بايد كوتاهه كوتاه باشه رفتم خونه به مامانم گفتم پول بده موهامو برم موهامو بزنم مدرسه گفته شنبه بايد موهاتون اصلاح شده باشه گفت به خواهرت بگو برات بزنه منم دوست نداشتم چون خيلي وارد نبود حتي كلاسه آرايشگري هم نرفته بود هميشه درست يك ساعت منو ميرد حموم و قيچيو به هم ميزدو موهاي منم آخر سر خراب ميكرد به زور مامانمو راضي كردم پول داد رفتم سلموني خيلي از مغازه سلموني خوشم ميومد مغازه سلموني دوتا صندلي داشت با يك آرايشگر وارد شدم سلام كردم گفتم ميخوام موهامو بزنم يه تخته چوبي كذاشت روي كفي صندلي اشاره كرد به صندلي كه بشينم نشستم كشو رو بازكرد يه پيشبند برداشت يه تكون داد انداخت دور گردنم و با سنجاق از پشت بست گفت چه مدلي گفتم مرتب بشه خيلي كوتاه نشه اينطور گفتم كه دوباره زود بيام آرايشگاه ماشين موزرو با يه شونه برداشت اول دور موهامو شونه كرد بعد شروع كرد از دور سرم موهامو با ماشين زد بعد موهاموخيس كردو با قيچي باقي موهامو مرتب كرد و در آخر با تيغ دور گردنم و خط ريشامو زد پيشبندو باز كردو راهي خونه شدم شنبه شد رفتم مدرسه طبق قرار موها و ناخنها بازديد شد من و چندتا از بچه ها براي موها از صف بيرون كشيدند من گفتم موهامو كوتاه مردم ناظممون گفت هنوز موهات بلنده خلاصه زنگ زد خونمون و به مادرم گفت اگر براي فردا موهام كوتاه نباشه از انضباطم ٥ نمره كم ميشه ظهر كه رفتم خونه مامانم خيلي عصباني بود ازهمسايمون يه ماشين دستي گرفته بود داد به خواهرم گفت موهامو با ماشين بزنه خواهرم گوشمو گرفت و با گريه رفتم حموم يه صندلي آورد نشستم يه پارچه آورد با سنجاق بست دور گردنم سرمو با دستش گرفت پايين از جلوي سرم شروع كرد ماشين كردن هي ماشينو بازو بسته ميكرد يك ساعتي اين كارو رو كل سرم انجام ميداد اما موهامو نتونست با ماشين دستي خوب بزنه و موهام راه راه شده بود منم همينطور گريه ميكردم مامانم به همون همسامون كه ماشينو گرفته بود گفت اونم گفت امير حسينو با ماشين دستي بفرست من خودم براش كوتاه كنم مامانم گفت برو پيش حاج خانم برات درست كنه رفتم حاج خانم يه صندلي گذاشت و يك كيسه نايلون بست دور گردنم و شروع كرد از پشت سرم ماشين كردن خلاصه موهاي نازنينمو با هشت زدن
تاریخ انتشار : - | نظرات ()